Kontakt oss

Priser og almenne betalings-
og leveringsbetingelser i næringsforhold

Ringjord

ID

Timepris ekskl. mva.

Elektriker

1100,-

Skipselektriker

1360,-

Elektriker uten materiellansvar *

1735,- 

Ingeniør

1248,-

Automatiker

1450,-

Tekniker brannvarsling

1450,-

Skipselektronikk

1460,-

Reise servicebiltillegg innenfor 30km

392,-

Tillegg per. km. utover 30km

kr. 11,25,-

Faktura-omkostninger

kr. 90,-

Gebyr utrykning maritim. Det faktureres minimum 1 timers arbeid ved utrykning etter gjeldende overtidstariff.

5000,-

* Gjelder når kunden selv har anskaffet materiell som kan brukes. Dette skjer KUN etter avtale med kunden og prispåslaget vil normalt være 1/3 av gjeldende timepris.

1. Innledning

De alminnelige betingelsene nedenfor gjelder for leveranser fra Ringjord Elektro AS i næringsforhold, og omfatter alle ytelser som leveres fra leverandøren, herunder elektrikerarbeid, levering av elektrisk utstyr og materiell samt installering av slikt utstyr. 

For kjøp eller oppdrag som helt eller delvis ikke er å anse som næringsforhold i henhold til ovennevnte gjelder Ringjord Elektro AS sine «alminnelige leverings- og betalingsbetingelser i forbrukerforhold». 

Næringsforhold:       Transaksjoner/tjenester som skjer i næring, f.eks. mellom næringsvirksomheter og andre, juridiske personer eller institusjoner. 

Leverandøren:          Ringjord Elektro AS, org.nr. 925573779. 

Kunden:                    Den som kjøper tjenester og/eller varer fra leverandøren. 

Partene:                     Leverandøren (eventuelt entreprenøren) og kunden (eventuelt kjøper). 

Tjenesten:                 Utførelse av arbeid ved installering av utstyr og materiell. 

Varer:                        Utstyr og materiell som selges fra leverandøren.

Leveranse:                Utførelse av tjenester og/eller levering av varer. 

Leverandørens alminnelige leverings- og betalingsbetingelser er en del av avtaleforholdet mellom partene, og vil gjelde fullt ut med mindre avvik er skriftlig avtalt eller annet følger av ufravikelige regler etter lover i næringsforhold. 

Eventuelle bilag, tilbud og ordrebekreftelse inngår også i avtaleforholdet mellom partene. Videre vil eventuelle endringsavtaler og protokoller fra møter og andre relevante dokumenter utgjøre en del av avtalen. 

Avtale anses inngått ved undertegning av eventuell avtale/kontrakt, kundes aksept av tilbud, leverandørens skriftlige ordrebekreftelse eller ved påbegynt levering/oppdrag. 

Bestemmelser som dagmulkt krever nærmere avtale. 

Vår timepris for elektriker er kr. 1100, – eks. mva. (kr. 1375, – inkl. mva.). Medgått tid regnes tur/retur kontorer og oppdragssted og avrundes frem til nærmeste halvtime. Dersom kunden selv har anskaffet materiell som kan brukes (jf. punkt 20.), forbeholdes rett til å øke timepris. Dette skjer kun etter avtale med kunden og prisøkningen vil normalt være ca. 1/3 av gjeldende timepris, Estimert timepris for elektriker uten materiellansvar kr. 1390, – (kr 1735, – inkl. mva.)

Ved avbestilling av hele eller deler av oppdraget etter inngått avtale faktureres 10 % av resterende kontraktsverdi i avbestillingsgebyr. 

Leverandøren har rett til å foreta kredittsjekk av kunden, og avbestille/kansellere oppdraget ansvarsfritt dersom kunden ikke er kredittverdig. 

Dersom pris ikke er særskilt avtalt for hvert salg eller oppdrag, vil kunden bli fakturert på grunnlag av leverandørens gjeldende pris for tjenester og varer på leveringstidspunktet. Tjenester faktureres på grunnlag av medgått tid og spesifisert materiell. 

Reisetid til/fra oppdragssted faktureres med medgått tid med samme timesats som for utførelse av oppdrag. Eventuelle utlegg/godtgjørelser (som bl.a. parkering) tilkommer. Så lenge ikke annet er avtalt i service/rammeavtale vil oppmøte med servicebil faktureres med kr. 392,- eks. mva. per oppdrag, inntil 30 kilometer. Våre servicebiler inneholder i all hovedsak det materiell og verktøy som benyttes ved normal service. For kjøring utover 30 km belastes kr. 11,25 eks. mva. pr. km.

Alle priser angitt i dette dokumentet er per dags dato. Priser justeres normalt 1.mai hvert år.

For trofaste og gode kunder kan vi tilby egne rabattavtaler på timepriser og materiell.

Så lenge ikke annet er avtalt vil oppdrag/tjenester faktureres med 14 dagers betalingsforfall fra fakturadato. Ved oppdrag utover 1 dags varighet kan leverandøren a-konto fakturere kunden hver 15. dag for leverte ytelser, herunder da også her med 14 dagers betalingsforfall. 

Leverandøren kan stanse alle arbeider ved manglende betaling av a-konto faktura. 

Ved forsinket betaling kan leverandøren kreve rente etter lov om renter ved forsinket betaling, når kravet ikke innfris ved forfall. Renten løper fra forfallsdag. Påkrav kan sendes ved bruk av elektronisk kommunikasjon. 

Eventuell reklamasjon for ikke vesentlige mangler fritar ikke kunden for betalingsplikt. Kunden kan heller ikke motregne med omtvistede motkrav knyttet til samme eller andre leveranser.

Faktura oversendes til kundens oppgitte e-post adresse. Faktura kan også sendes som EHF dersom kunden ønsker det. Ønskes papirfaktura elle EHF- faktura må kunden varsle dette til [email protected], senest ved oppstart av oppdraget. Det tilkommer et rimelig fakturagebyr ved utstedelse og oversendelse av papirfaktura.

Leverandøren har salgspant i – og eiendomsretten til – i alle leverte og demonterbare varer inntil hele kjøpesummen er betalt fullt ut med de ufravikelige begrensninger som måtte følge av panteloven. 

Verken leverandøren eller kunden stiller sikkerhet, med mindre annet er særskilt avtalt mellom partene. 

Varer som skal sendes til kunden, anses levert når leverandøren har sendt varen eller levert den til fraktfører. 

Varer som leverandøren skal bringe til kunden, anses levert når varen er levert på kundens angitte leveringsadresse. Det samme gjelder varer som leverandøren skal montere. 

Når varen er levert i samsvar med ovennevnte, har risikoen for varen gått over på kunden. Leverandøren er likevel ansvarlig for skader på varen som oppstår under leverandørens avtalte montering / installering av varen, og som skyldes leverandørens uaktsomhet. 

Leverandøren skal igangsette monteringsarbeid til avtalt tid, så fremt leverandøren får tilgang til monteringsstedet til avtalt tid eller i avtalte periode, og kunden har lagt til rette for at monteringsarbeidet kan igangsettes og gjennomføres uten risiko for at arbeidet kan bli forsinket.

Dersom det er avtalt fastpris kan leverandøren fakturere på grunnlag av gjeldende timepriser for medgått mertid som følge av at arbeidsstedet ikke er tilgjengelig, ikke er ryddet og for venting på andre fag. 

Forsinkelser som skyldes kundens forhold, medfører tilsvarende utsettelse av avtalt levering eller overtagelse. Dersom monteringsarbeidet forsinkes som følge av at kunden ikke har sørget for rettidig adgang til monteringsstedet, eller ikke har lagt forholdene til rette for igangsetting og gjennomføring uten at arbeidet risikerer å bli forsinket, kan leverandøren utsette arbeidet til nærmeste tidspunkt eller periode hvor leverandøren har anledning til å gjennomføre arbeidet. 

Ved vesentlig forsinkelse fra kundens side, og kunden etter avtalen først skal betale etter at tjenesten av ferdig utført, kan leverandøren del-fakturere kunden for hittil påløpte arbeider, eller på det tidspunktet hvor arbeidet må antas å ha blitt ferdig gjennomført uten forsinkelsen. 

Leverandøren kan i tillegg gjøre gjeldende de rettigheter og krav som tilkommer leverandøren etter lovverk i næringsforhold.

Dersom levering fra leverandøren blir vesentlig forsinket, kan kunden ved skriftlig meddelelse gi leverandøren en rimelig frist for levering. Dersom leverandøren ikke overholder en slik gitt frist, kan kunden heve kjøpet. 

Leverandørens erstatningsansvar er begrenset på tilsvarende måte som for mangler og skade, jf. punkt 15. og 16. 

Inntil overtakelse av utførte tjenester (herunder med montert utstyr) har skjedd, kan kunden kreve endringer i leveransens avtalte omfang, konstruksjon og utførelse mot vederlag. Krav om slike endringer må fremsettes skriftlig, og beskrive hvilke endringer som kreves. 

Leverandøren skal gi kunden skriftlig tilbakemelding om og hvordan endringen kan utføres og om hvilke konsekvenser endringen vil få for pris, leveringstid og eventuelt andre avtalte forhold. 

Leverandøren har rett og plikt til å foreta endringer i den avtalte leveransen som endringer i lover, forskrifter og andre bestemmelser relevante for leveransen måtte foranledige og kreve mot vederlag. Det samme gjelder endringer i fortolkningen av slike regler. Leverandøren skal snarest mulig gi kunden slik informasjon skriftlig. 

Dersom det er avtalt at montert utstyr eller anlegg skal prøves før overtakelse, skal prøving skje med begge parter til stede. Det skal utarbeides en protokoll hvor eventuell overtakelse bekreftes av kunden. Kunden har ikke rett til å ta utstyret eller anlegget i bruk før overtagelse er bekreftet. 

Hvis kunden tar i bruk utstyret eller anlegget før overtakelse, anses overtakelse som bekreftet av kunde fra første dag bruken finner sted. I så fall, faller leverandørens plikt til å gjennomføre prøving bort. 

Overtakelse kan finne sted selv om noe arbeid gjenstår, så fremt dette fremgår av protokollen fra prøving av anlegget. Dersom det ikke er avtalt prøving av anlegget før overtakelse, anses overtakelse for skjedd når leverandøren har ferdigstilt arbeidet / monteringen og gitt kunde melding om at utstyret eller anlegget kan tas i bruk. Når overtakelse har funnet sted, er risikoen gått over på kunde. 

Alle service- og tilbudsjobber dokumenteres med sluttkontroll og samsvarserklæring. Disse dokumenter legges inn i boligens egen boligmappe og er et verdidokument overfor forsikring og ved et eventuelt fremtidig salg.
Les mere om dette på www.boligmappa.no som er boligens servicehefte på nett. 
Alternativt sendes den også på epost. Denne tjenesten faktureres med kr. 250,- eks. mva.

Reklamasjon må fremsettes innen rimelig tid etter at feilen eller skaden ble oppdaget eller kunne ha vært oppdaget. Dette meldes via meldeskjema på våre nettsider. 

Reklamasjonsretten gjelder i to år fra levering eller overtakelse har funnet sted, hvoretter ethvert ansvar for leverandøren bortfaller, med mindre annet er avtalt i det enkelte avtaleforholdet. 

Under forutsetning av at reklamasjonsfristen er overholdt, plikter leverandøren å avhjelpe mangler ved leveransen som forelå på tidspunktet for levering eller overtakelse. Leverandøren har rett til å utbedre mangelen. Dersom leverandøren ikke utbedrer mangelen innen rimelig tid, kan kunden ved skriftlig meddelelse gi leverandøren en rimelig frist for utbedring. Utbedres mangelen likevel ikke innen en slik gitt frist, kan kunden la mangelen bli utbedret for leverandørens regning, etter å ha varslet leverandøren, dog slik at leverandørens ansvar er begrenset til det prisavslag kunden kunne ha krevd fra leverandøren. Dersom leverandøren ikke utbedrer mangelen og kunden ikke lar mangelen bli utbedret i samsvar med avsnittet foran, kan kunden kreve prisavslag som skal tilsvare differansen mellom leveransens verdi med og uten mangelen. 

Dersom utbedring av mangelen vil kreve demontering og innmontering som vil medføre inngrep i annet enn leveransen, svarer kunden for arbeidet og omkostningene ved slike inngrep. Dersom leverandøren har gitt garanti for leveransen i en avgrenset periode, omfatter likevel ikke leverandørens ansvar mangler som skyldes unormal eller uriktig bruk, eller unormale miljøbetingelser. 

Videre omfatter ikke eventuelt garantiansvar normal slitasje, eller skade forårsaket av andre ting enn leveransen. 

Kunden kan ikke heve avtalen eller kreve erstatning med mindre leverandøren har utvist grov uaktsomhet eller forsett. 

Leverandøren har ikke ansvar for mangler utover det som følger foran.

Leverandøren har intet ansvar for skade eller tap voldt av leveransen på andre ting etter at levering eller overtakelse har funnet sted, med mindre leverandøren har utvist grov uaktsomhet eller forsett. ∙ Leverandørens erstatningsansvar for skade eller mangler er under enhver omstendighet begrenset til kontraktsverdien og omfatter aldri ansvar for driftstap, tapt fortjeneste eller andre økonomiske konsekvenstap og indirekte tap. 

Dersom det inntreffer en uforutsett situasjon som ligger utenfor partenes herredømme og kontroll og som gjør det umulig eller urimelig tyngende for vedkommende part å oppfylle avtalte forpliktelser, anses denne avtale ikke som misligholdt så lenge situasjonen vedvarer. Som force majeure anses blant annet brann, naturkatastrofer, epidemier, knapphet på transportmidler og / eller drivstoff, krig, opprør, mangel på leveranser fra underleverandører mv. 

Den part som blir hindret av force majeure, skal uten ugrunnet opphold varsle den andre parten om forholdet. 

Ved force majeure hos kunden, skal kunden erstatte de utgiftene leverandøren pådras ved sikring og beskyttelse av leveransen. Videre skal kunden erstatte de utgiftene leverandøren pådras ved utgifter til personell, underleveranser og utstyr som med kundens samtykke holdes i beredskap for gjenopptagelse av arbeidet med leveransen. 

Dersom en begivenhet som anses som force majeure vedvarer i mer enn seks måneder, kan begge parter heve avtalen med umiddelbar virkning. 

Informasjon av konfidensiell karakter som en part får om den andre partens virksomhet, skal holdes strengt konfidensielt. Dette gjelder all informasjon av forretningsmessig, kommersiell, organisatorisk, juridisk og teknisk art. 

Konfidensialitetsplikten gjelder også etter at denne avtalen er gjennomført.

Konfidensialitetsplikten gjelder ikke i den utstrekning slik informasjon er nødvendig for at partene skal kunne oppfylle sine forpliktelser etter avtaleforholdet.

Tvister som partene ikke lykkes å løse i minnelighet, løses etter tvistelovens bestemmelser.

Vi benytter oss materiell fra leverandører som garanterer god kvalitet og pris på sine produkter. Pris på materiell kan variere fra firma til firma. Vår utsalgspris er basert på grossistens prislister.

Dersom kunden selv har skaffet materiell som ønskes benyttet kan dette monteres av Ringjord Elektro AS såfremt materiellet innehar nødvendige godkjenninger og kvalitet tilpasset formål. Materiell som ikke innehar nødvendige godkjenninger og/-eller kvalitet monteres ikke.

Det gjøres oppmerksom på at Ringjord Elektro AS opererer med ett års garanti på utført arbeid og levert materiell i næringsforhold. Denne servicen vil ikke oppnås ved materiell kjøpt utenom Ringjord Elektro AS.

Eventuelle avgifter til E-verk er ikke medregnet i eventuelt tilbud/fastpris/prisoverslag. Slike avgifter tilkommer altså både på oppdrag utført på regning og på oppdrag utført etter tilbud/fastpris/prisoverslag. Avgifter kan påløpe på målermontasje, inntak/stikkledningsarbeider, strømutkobling samt øking av overbelastningsvern/hovedsikringer. 

All eventuell nødvendig kommunikasjon med E-verk er medregnet i fastpris/tilbud/prisoverslag. 

For oppdrag med utbedring av el-anlegg etter rapport fra E-verk påløper det kr 500,- ekskl. mva. i honorar for behandling og innsending av rapport til E-verket, såfremt det ikke er spesifisert at dette er inkludert i eventuelle andre avtaledokumenter. 

Leverandøren tar hånd om riktig håndtering og levering av EE-avfall til godkjent mottaksstasjon. 

Kunde må sørge for å bekoste eventuell rigg (lager, spiserom, WC) og gi leverandøren adgang til forbruk av strøm og vann, såfremt det ikke er spesifisert at dette er inkludert i eventuelle andre avtaledokumenter. 

Leverandøren gjør oppmerksom på at nye automatsikringer løser ut på den fastsatte belastningsgrense. Med automatsikringer blir el-anlegget sikrere enn med skrusikringer. Gamle skrusikringer kunne i enkelte tilfeller tåle en overlast på inntil 30-40 % før den løste ut. Nye automatsikringer tåler ikke like mye overbelastning som gamle skrusikringer. Ved utskifting av sikringer kan det derfor bli behov for å legge opp nye kurser. Eventuelt opplegg av nye kurser utføres som regningsarbeid iht. gjeldende timesats, materiellpris og servicebil. 

Dersom forprosjektering er utført av andre enn leverandøren påhviler videre prosjekteringsansvar leverandøren dersom dette uttrykkelig er spesifisert i fastpris/tilbud/prisoverslag eller kontrakt. 

Leverandøren skal levere nødvendig dokumentasjon etter utført oppdrag. Herunder bl.a. eventuell samsvarserklæring, sluttkontroll m.m. Det gjøres oppmerksom på at det ikke er krav til å levere samsvarserklæring ved kun feilsøking eller ved enkel utskifting av stikk, bryter, lampe etc. ∙ Utført oppdrag skal være iht. gjeldende myndighetskrav og forskrifter samt være utført fagmessig og iht. allmenne krav til sikkerhet, funksjonalitet og håndverk. 

Ved arbeid i boenheter i borettslag er leverandøren selv ansvarlig for å varsle hver enkelt leietaker/eier om de forskjellige arbeider. Det gis varsel i god tid før eventuelle strømutkoblinger.

nb_NONorwegian

Vakttelefonen er tilgjengelig utenfor ordinær åpningstid frem klokken 24:00, 7 dager i uken. Ved evt. utrykning tilkommer ekstra kostnader og gebyrer.

Ringjord - et trygt valg.

Post og besøksadresse:
Eidvegen 696, 9105 Kvaløya

Ringjord