Kontakt oss

Priser og almenne betalings
og leveringsbetingelser i forbrukerforhold.

ID
Timespris eks. mva
Timespris inkl. mva.

Elektriker

1100,-

1375,-

Elektriker uten materiellansvar *

1390,- *

1738,- *,- *

Reise servicebiltillegg innenfor 30km

392,-

490,-

Tillegg pr. km. utover 30km

kr. 11,25,-

kr. 14,-

* Gjelder når kunden selv har anskaffet materiell som kan brukes. Dette skjer KUN etter avtale med kunden og prispåslaget vil normalt være 1/3 av gjeldende timepris.

1. Innledning
De alminnelige betingelser nedenfor gjelder kun kjøp eller deler av kjøp som er å anse som forbrukerkjøp i samsvar med forbrukerkjøpsloven § 1 og/eller oppdrag til forbruker etter håndverkertjenesteloven § 1 og/eller delentreprise til forbruker etter bustadsoppføringsloven §1 (1) a. Disse alminnelige betingelser omfatter alle ytelser som leveres fra leverandøren, herunder elektrikerarbeid, levering av elektrisk utstyr samt installering av slikt utstyr. For kjøp eller oppdrag som helt eller delvis ikke er å anse som forbrukerforhold i henhold til ovennevnte gjelder Ringjord Elektro AS sine «alminnelige leverings- og betalingsbetingelser i næringsforhold».

Leverandøren:                      Ringjord elektro AS. Organisasjonsnummer: 925573779.

Forbruker:                            Den som forbruker tjenester og/eller varer fra leverandøren. Med «forbruker» menes en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. 

Partene:                                 Leverandøren (eventuelt entreprenøren) og forbruker
(kunde eller kjøper).

Tjenesten:                              Utførelse av arbeid ved installering av utstyr og materiell. 

Varer:                                    Utstyr og materiell som selges fra leverandøren. 

Leveranse:                             Utførelse av tjenester og/eller levering av varer. 

Forbrukerkjøpsloven:         Gjelder ved kjøp/salg av kun produkt. 

Håndverkertjenesteloven:   Gjelder ved oppdrag om bestemte tjenester som f.eks. reparasjoner, vedlikehold, installasjoner, ombygging m.m. 

Bustadsoppføringsloven:     Gjelder ved oppdrag ved oppføring av ny bolig eller fritidshus.

Leverandørens alminnelige leverings- og betalingsbetingelser er en del av avtaleforholdet mellom partene, og vil gjelde fullt ut med mindre avvik er skriftlig avtalt eller annet følger av ufravikelige regler etter forbrukerkjøpsloven, håndverkertjenesteloven eller bustadoppføringsloven. 
Ved påbegynt levering/oppdrag anses avtale for inngått. Bestemmelser som dagmulkt krever nærmere avtale. 

Vår timepris for elektriker er kr. 1100, – eks. mva. (kr. 1375, – inkl. mva.). Medgått tid regnes tur/retur kontorer og oppdragssted og avrundes frem til nærmeste halvtime. Dersom kunden selv har anskaffet materiell som kan brukes (jf. punkt 20.), forbeholdes rett til å øke timepris. Dette skjer kun etter avtale med kunden og prisøkningen vil normalt være ca. 1/3 av gjeldende timepris, Estimert timepris for elektriker uten materiellansvar kr. 1390, – (kr 1735, – inkl. mva.)

Ved avbestilling av hele eller deler av oppdraget etter inngått avtale faktureres 10 % av resterende kontraktsverdi i avbestillingsgebyr. 

Leverandøren har rett til å foreta kredittsjekk av forbrukeren, og avbestille/kansellere oppdraget ansvarsfritt dersom forbrukeren ikke er kredittverdig. 

Avtalte priser kan være anbud, makspris, prisoverslag eller lignende og kan ikke overstiges med mer enn 15%. Ved timearbeid er servicebil i de fleste tilfeller obligatorisk. Dette er som regel til stor fordel for kunden.

Dersom pris ikke er særskilt avtalt for hvert salg eller oppdrag, vil forbruker bli fakturert på grunnlag av leverandørens gjeldende pris for tjenester og varer på leveringstidspunktet. Tjenester faktureres på grunnlag av medgått tid og spesifisert materiell. 

Reisetid til/fra oppdragssted faktureres med medgått tid med samme timesats som for utførelse av oppdrag. Eventuelle utlegg/godtgjørelser (som bl.a. parkering) tilkommer. Transport innenfor 30 km fra våre kontorer faktureres med servicebiltillegg kr. 350,- eks. mva. Våre servicebiler inneholder i all hovedsak det materiell og verktøy som benyttes ved normal service. Tillegg for kilometer ut over 30 km. faktureres med kr. 9.00, – pr. km eks. mva.

Alle priser angitt i dette dokumentet er per dags dato. Priser justeres normal 1.mai hvert år.

For trofaste og gode kunder kan vi tilby egne rabattavtaler på timepriser og materiell.

I forbrukerforhold faktureres oppdrag/tjenester med 7 dagers betalingsforfall fra fakturadato. Ved oppdrag utover 1 dags varighet kan leverandøren a-konto fakturere forbrukeren hver 7. dag for leverte ytelser, herunder da også her med 7 dagers betalingsforfall. 

Ved forsinket betaling kan leverandøren kreve rente etter lov om renter ved forsinket betaling, når kravet ikke innfris ved forfall. Renten løper fra forfallsdag. Påkrav kan sendes ved bruk av elektronisk kommunikasjon. 

Faktura oversendes til forbrukers oppgitte e-post adresse. Ønskes papirfaktura må forbruker varsle dette til [email protected], senest ved oppstart av oppdraget. Det tilkommer et rimelig fakturagebyr ved utstedelse og oversendelse av papirfaktura. 

Leverandøren kan stanse alle arbeider ved manglende betaling av a-konto faktura. 

Leverandøren har salgspant i – og eiendomsretten til – alle varer og demonterbare komponenter inntil faktura med evt. renter og omkostninger er fullt betalt, selv om disse er levert byggeplassen.

Verken leverandøren eller forbrukeren stiller sikkerhet, med mindre annet er særskilt avtalt mellom partene. 

Leverandøren skal igangsette monteringsarbeid til avtalt tid, så fremt leverandøren får tilgang til monteringsstedet til avtalt tid eller i avtalte periode, og forbrukeren har lagt til rette for at monteringsarbeidet kan igangsettes og gjennomføres uten risiko for at arbeidet kan bli forsinket. 

Dersom det er avtalt fast pris kan leverandøren fakturere på grunnlag av gjeldende timepriser for medgått mertid som følge av at arbeidsstedet ikke er tilgjengelig, ikke er ryddet og for venting på andre fag. 

Forsinkelser som skyldes forbrukerens forhold, medfører tilsvarende utsettelse av avtalt levering eller overtagelse. Dersom monteringsarbeidet forsinkes som følge av at forbrukeren ikke har sørget for rettidig adgang til monteringsstedet, eller ikke har lagt forholdene til rette for igangsetting og gjennomføring uten at arbeidet risikerer å bli forsinket, kan leverandøren utsette arbeidet til nærmeste tidspunkt eller periode hvor leverandøren har anledning til å gjennomføre arbeidet. 

Ved vesentlig forsinkelse fra forbrukerens side, og forbrukeren etter avtalen først skal betale etter at tjenesten av ferdig utført, kan leverandøren del-fakturere forbrukeren for hittil påløpte arbeider, eller på det tidspunktet hvor arbeidet må antas å ha blitt ferdig gjennomført uten forsinkelsen. 

Leverandøren kan i tillegg gjøre gjeldende de rettigheter og krav som tilkommer leverandøren etter forbrukerkjøpsloven, håndverkertjenesteloven eller bustadoppføringsloven. 

Forbrukeren må gi melding til leverandøren om eventuelle mangler ved leveransen innen rimelig tid skriftlig på meldeskjema som finnes på våre nettsider. Dersom slik melding om reklamasjon ikke gis senest innen to måneder etter at forbrukeren oppdaget mangelen eller burde ha oppdaget den, kan forbrukeren ikke påberope mangelen og gjøre den gjeldende. 

Forbrukeren plikter å legge til rette for at reklamasjonsarbeider kan utbedres rasjonelt og uten unødig opphold. Ellers gjelder de absolutte reklamasjonsfristene etter forbrukerkjøpsloven § 27, bostadoppføringslovens § 30 og håndverkertjenesteloven § 22. 

Hvis det ikke er til klar ulempe for forbrukeren, kan utbedring av mangler som det er reklamert for etter overtakelse skje samlet en gang per år. 

Leverandøren tar forbehold om at byggetekniske begrensninger kan hindre, forsinke eller fordyre deler av eller hele leveransen for at den skal bli av tilfredsstillende standard. Dette gjelder for eksempel, tilfeller der opprinnelig leveranse ikke omfatter downlight og at tilvalg av dette for eksempel krever spesielle isolasjons- eller tettingsmetoder som ikke omfattes av standard leveranse.

Dersom det avdekkes behov for ekstraarbeider som følge av byggetekniske forhold som bl.a. nevnt over, etter at avtalen er inngått, gis det rett til vederlagsjustering for merkostnadene. Forbrukeren skal imidlertid varsles før slike ekstraarbeider igangsettes og gis rett til å avgjøre om arbeidene skal utføres eller ikke. Varsel kan gis elektronisk ved e-post eller SMS. 

Det tas forbehold om skjulte mangler på eksisterende anlegg. F.eks. skadet/tett røranlegg, bokser i skjult anlegg som viser seg å være tildekket av fliser, tapet, panel, skap, nedforet himling etc. Eventuell lokalisering og utbedring av skjulte mangler utføres som regningsarbeid iht. gjeldende timesats, materiellpris og servicebil. Eventuell kontraktfrist utsettes lik tiden som utbedringene tar.

Forbruker må forestå og bekoste eventuelle bygningsmessige utbedringer der bygningsmessig (listverk, tak, vegger etc) blir skadet/demontert i forbindelse med å lokalisere og åpne skadet/tett røranlegg eller tildekket el-anlegg (fliser, maling, tapet, panel, skap og himling). 

Eventuell slissing og reparasjon for kabel/rørfremføring er ikke medtatt i fastpris/tilbud/ prisoverslag så lenge dette ikke er spesifisert i fastpris/tilbud/prisoverslag. 

Inntil overtakelse av utførte tjenester (herunder med montert utstyr) har skjedd, kan forbrukeren kreve endringer i leveransens avtalte omfang, konstruksjon og utførelse mot vederlag. Krav om slike endringer må fremsettes skriftlig, og beskrive hvilke endringer som kreves. 

Leverandøren skal gi forbrukeren skriftlig tilbakemelding om og hvordan endringen kan utføres og om hvilke konsekvenser endringen vil få for pris, leveringstid og eventuelt andre avtalte forhold. 

Leverandøren har rett og plikt til å foreta endringer i den avtalte leveransen som endringer i lover, forskrifter og andre bestemmelser relevante for leveransen måtte foranledige og kreve mot vederlag. Det samme gjelder endringer i fortolkningen av slike regler. Leverandøren skal snarest mulig gi forbrukeren slik informasjon skriftlig. 

Dersom det er avtalt at montert utstyr eller anlegg skal prøves før overtakelse, skal prøving skje med begge parter til stede. Det skal utarbeides en protokoll hvor eventuell overtakelse bekreftes av forbruker. Forbruker har ikke rett til å ta utstyret eller anlegget i bruk før overtakelse er bekreftet. 

Hvis forbruker tar i bruk utstyret eller anlegget før overtakelse, anses overtakelse som bekreftet av forbruker fra første dag bruken finner sted. I så fall, faller leverandørens plikt til å gjennomføre prøving bort. 

Overtakelse kan finne sted selv om noe arbeid gjenstår, så fremt dette fremgår av protokollen fra prøving av anlegget. Dersom det ikke er avtalt prøving av anlegget før overtakelse, anses overtakelse for skjedd når leverandøren har ferdigstilt arbeidet / monteringen og gitt forbruker melding om at utstyret eller anlegget kan tas i bruk. Når overtakelse har funnet sted, er risikoen gått over på forbruker. 

Alle service- og tilbudsjobber dokumenteres med sluttkontroll og samsvarserklæring. Disse dokumenter legges inn i boligens egen boligmappe og er et verdidokument overfor forsikring og ved et eventuelt fremtidig salg.Les mere om dette på www.boligmappa.no som er boligens servicehefte på nett. 
Alternativt sendes den også på epost. Denne tjenesten faktureres med kr. 250,- eks. mva.

Følgende omstendigheter skal betraktes som force majeure, dersom de inntrer etter avtalens inngåelse og hindrer dens oppfyllelse: krig, opprør eller indre uroligheter, beslutning av offentlig myndighet, naturkatastrofe, avbrudd i den offentlige kraftforsyning eller i den alminnelige samferdsel, betydningsfull arbeidskonflikt eller brann eller annen omstendighet av liknende karakter og inngripende betydning. 

Leverandøren har rett til å kreve at den leveringstid som er fastsatt i kontrakten blir forlenget tilsvarende det tidsrom som arbeidet måtte bli forsinket ved force majeure så vel i egen bedrift som hos underleverandører. 

Leverandøren skal straks slik forsinkelse som nevnt ovenfor inntrer eller så snart han blir klar over at forsinkelse vil kunne inntreffe, gi skriftlig melding om dette med de nødvendige opplysninger. 

Tvister som partene ikke lykkes å løse i minnelighet, kan hver av partene bringe inn for Håndverkerklagenemda, Forbrukerrådet, Forbrukertvistnemda, forliksrådet eller tingretten i samsvar med tvistelovens alminnelige vernetingsregler. Håndverkerklagenemnda behandler tvister mellom forbrukere og håndverker som oppstår når håndverker gjør arbeider på en forbrukers eiendom. 

Dersom Ringjord Elektro AS avviser en klage kan du gå videre med saken din til f.eks. Håndverkerklagenemnda, Postboks 5480 Majorstuen, 0305 Oslo eller Forbrukertvistnemnda, Postboks 463 Sentrum, 0105 Oslo. Når du sender klage til en av disse nemnder skal du informere om vår e-postadresse: [email protected]. Eventuell tvist som oversendes til Håndverkerklagenemda må dreie seg om verdi over 5.000.-. 

For arbeider på nybygg gjelder eget lovverk, dvs. bustadoppføringslova, ref. https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1997-06-13-43

Vi benytter oss materiell fra leverandører som garanterer god kvalitet og pris på sine produkter. Pris på materiell kan variere fra firma til firma. Vår utsalgspris er basert på grossistens prislister.

Dersom kunden selv har skaffet materiell som ønskes benyttet kan dette monteres av Ringjord Elektro AS såfremt materiellet innehar nødvendige godkjenninger og kvalitet tilpasset formål. Materiell som ikke innehar nødvendige godkjenninger og/-eller kvalitet monteres ikke.

Det gjøres oppmerksom på at Ringjord Elektro AS opererer med fem års garanti på utført arbeid og levert materiell i forbrukerforhold. Denne servicen vil ikke oppnås ved materiell kjøpt utenom Ringjord Elektro AS.

Eventuelle avgifter til E-verk er ikke medregnet i eventuelt tilbud/fastpris/prisoverslag. Slike avgifter tilkommer altså både på oppdrag utført på regning og på oppdrag utført etter tilbud/fastpris/prisoverslag. Avgifter kan påløpe på målermontasje, inntak/stikkledningsarbeider, strømutkobling samt øking av overbelastningsvern/hovedsikringer. 

All eventuell nødvendig kommunikasjon med E-verk er medregnet i fastpris/tilbud/prisoverslag. 

For oppdrag med utbedring av el-anlegg etter rapport fra E-verk påløper det kr 625,- inkl. mva. i honorar for behandling og innsending av rapport til E-verket, såfremt det ikke er spesifisert at dette er inkludert i eventuell fastpris/tilbud. 

Leverandøren tar hånd om riktig håndtering og levering av EE-avfall til godkjent mottaksstasjon. 

Forbruker må sørge for å bekoste eventuell rigg (lager, spiserom, WC) og gi leverandøren adgang til forbruk av strøm og vann. 

For ordens skyld gjøres det oppmerksom på at nye automatsikringer løser ut på den fastsatte belastningsgrense. Med automatsikringer blir el-anlegget sikrere enn med skrusikringer. Gamle skrusikringer kunne i enkelte tilfeller tåle en overlast på inntil 30-40 % før den løste ut. Nye automatsikringer tåler ikke like mye overbelastning som gamle skrusikringer. Ved utskifting av sikringer kan det derfor bli behov for å legge opp nye kurser. Eventuelt opplegg av nye kurser utføres som regnings-arbeide iht. gjeldende timesats, materiellpris og servicebil. 

Dersom forprosjektering er utført av andre enn leverandøren påhviler videre prosjekteringsansvar leverandøren dersom dette uttrykkelig er spesifisert i fastpris/tilbud/prisoverslag eller kontrakt. 

Leverandøren skal levere nødvendig dokumentasjon etter utført oppdrag. Herunder bl.a. eventuell samsvarserklæring, sluttkontroll m.m. Det gjøres oppmerksom på at det ikke er krav til å levere samsvarserklæring ved kun feilsøking eller ved enkel utskifting av stikk, bryter, lampe etc. 

Utført oppdrag skal være iht. gjeldende myndighetskrav og forskrifter samt være utført fagmessig og iht. allmenne krav til sikkerhet, funksjonalitet og håndverk.

Det kan tilbys serviceavtale for kunder som ytrer ønske om det.

nb_NONorwegian

Vakttelefonen er tilgjengelig utenfor ordinær åpningstid frem klokken 24:00, 7 dager i uken. Ved evt. utrykning tilkommer ekstra kostnader og gebyrer.

Ringjord - et trygt valg.

Post og besøksadresse:
Eidvegen 696, 9105 Kvaløya

Ringjord