Våre personvernvilkår

1. Innledning

Ringjord Elektro AS (heretter bare omtalt som RE eller i 1. person flertall) mottar, samler inn, lagrer og bruker opplysninger om deg som enkeltindivid. Denne personvernerklæringen beskriver hvordan og hvorfor vi gjør dette, og hvordan du som individ kan forholde deg til vår behandling av dine personopplysninger.
Erklæringen er utarbeidet i henhold til EU’s forordning om personvern (GDPR).

Ringjord

Personopplysninger er all informasjon som entydig kan knyttes til deg som individ. Dette kan være en e-postadresse, telefonnummer, en ytring, et medlemskap, et abonnement eller en oversikt over varer du har kjøpt i en butikk.

Vi kan opptre som både behandlingsansvarlig og databehandler. Som behandlingsansvarlig vil vi på egen hånd innhente, lagre og bruke personopplysninger, mens vi som databehandler mottar personopplysninger fra våre oppdragsgivere og lagrer og bruker disse slik at vi kan utføre tjenester på vegne av disse. Vi behandler personopplysninger med samme respekt uansett hvilken rolle vi opptrer i.

Om private kunder oppbevares kun opplysninger som er nødvendige for at vi skal kunne gjennomføre avtalene med de respektive kundene, samt opplysninger vi er pålagt å oppbevare etter bokføringslovgivningen. Omfanget av personopplysninger og kategorien av disse er av en slik karakter at de representerer en lav risiko for krenkelse av personvern.

Som behandlingsansvarlig samler vi inn og behandler følgende opplysninger:
• Hvis du retter en henvendelse til oss via nettsider eller andre kanaler, trenger vi å registrere din kontaktinformasjon samt navn og annen informasjon vi trenger for å svare deg på henvendelsen.
• Om du bestiller fysisk eller elektronisk informasjonsmateriell (publikasjoner, rapporter, brosjyrer, etc.), har vi behov for ditt navn, firmatilhørighet, e-post og postadresse. Disse opplysningene blir ikke benyttet til andre formål enn å effektuere bestillingen.
• Når du besøker våre nettsider registrerer vi din unike adresse på internett (IP-adressen til enheten du bruker). Denne adressen forteller ikke hvem du er, men kan brukes til å lokalisere hvilket land, fylke eller by du befinner deg i når du besøker våre nettsider. Sammen med denne adressen lagrer vi adferden din på nettsidene samt tekniske data (som nettleser, skjermoppløsning, etc.), slik at vi kan analysere det generelle bruksmønsteret og optimalisere nettsidene til fordel for våre besøkende.

For å sikre oss at behandlingen av opplysninger hos oss skjer på en sikker måte, er det kun spesielt godkjente personer hos oss som har tilgang til informasjonen du gir oss. Tilgangen til informasjon er sikret med ulike mekanismer for tilgangskontroll.
Vi vil ikke avsløre, selge, distribuere, leie ut, lisensiere, dele eller videresende opplysninger eller personlig informasjon til noen tredjepart andre enn de som har avtale og leverer tjenester til oss med mindre vi har et eksplisitt samtykke fra deg til det.

Vi har systemer og rutiner for personvern og beskyttelse av personopplysninger.

Hvis vi behandler «ikke personlig identifiserbare opplysninger» kombinert med «personlig identifiserbare opplysninger» (for eksempel ditt navn kombinert med geografisk beliggenhet) vil den samlede informasjonen behandles som personlig identifiserbare opplysninger. Hvis vi innhenter eller formidler sensitive personopplysninger, bruker vi anerkjente metoder for å beskytte informasjonen.

Dersom vi formidler dine personopplysninger til en tredjepart, vil vi forsikre oss om at det finnes ordninger og avtaler som sikrer opplysningene og forhindre at tredjeparten bruker personopplysningene til andre formål enn det som er avtalt.
Vi skal bruke alle rimelige forsiktighetsregler for å påse at våre medarbeidere, databehandlere og tredjeparter som har tilgang til opplysninger om deg, har adekvat informasjon for å sikre at de bare behandler disse opplysningene i samsvar med denne erklæringen og våre forpliktelser etter personvernlovgivningen.

Nettstedene våre (ringjord.no) lenker til nettsider som er eid og driftet av andre virksomheter. Vi har ikke innsyn i og behandler ikke personopplysninger som legges inn på disse nettstedene, med mindre annet er spesifisert i denne erklæringen. Vi har heller ikke ansvar for verken innhold eller behandling av personopplysninger på andre nettsider. Her henvises det til personvernerklæringer knyttet til hvert enkelt nettsted.

Alle personer som spør om det har rett til informasjon om behandlinger av personopplysninger i en virksomhet etter personopplysningslovens § 18, 1. ledd. Du vil finne slik informasjon i denne erklæringen.
Hvis vi behandler personopplysninger om deg, har du rett til innsyn i egne opplysninger. Dersom personopplysningene er uriktige, ufullstendige eller det ikke er adgang til å behandle dem, kan du også be oss korrigere opplysningene.
Vi behandler og lagrer ikke opplysninger om deg lenger enn nødvendig for det tiltenkte formålet eller for det som kreves i henhold til inngåtte avtaler og ikke utover lovens rammer. Vi sletter dine personopplysninger når du gir oss beskjed om det.
Du har rett til å protestere mot behandlingen og eventuelt klage på behandlingen til Datatilsynet i Norge.

Vi kan benytte opplysningene som vi samler om deg når vi har grunn til å tro at det er nødvendig å identifisere, kontakte, eller ta rettslige skritt mot personer eller selskaper som kan skade deg, oss, eller andre. Vi kan også avsløre din informasjon når vi mener loven krever det.

Denne personvernerklæringen gjelder for deg vi har eller har hatt en relasjon til. Vi krever at du aksepterer å overholde erklæringen som en del av vår relasjon
Ved å bruke våre nettsider, tjenester og produkter aksepterer du at dine personopplysninger kan behandles i samsvar med denne personvernerklæringen, herunder overføres til databehandlere og tredjeparter som beskrevet i erklæringen.
Vi er underlagt norsk lov. Du samtykker i at eventuelle tvister skal behandles av domstol i Tromsø i samsvar med lovene i Norge, med mindre annet følger av preseptorisk lokal rett.

Vi har grunnlag for å behandle personopplysninger etter personopplysningsloven og EUs generelle personvernforordning (GDPR).

Vi forbeholder seg retten til å endre eller oppdatere personvernerklæringen når vi finner det nødvendig. Alle endringer er gjeldende fra de publiseres på våre nettsider og vil omfatte informasjon samlet inn både før og etter dette tidspunkt.

Denne personvernerklæringen ble sist oppdatert 27. juli 2018 og er gyldig fra dette tidspunkt og inntil videre.

Kontakt

Dersom du ønsker å komme i kontakt med oss i forbindelse med denne erklæringen eller vårt forhold til dine personopplysninger, kan du sende en e-post til:

[email protected]
eller sende et brev til
Ringjord Elektro AS
Eidvegen 696,
9105 Kvaløya